Třídy

1. třída

Děti se budou seznamovat s prostředím školy a třídy, se svou značkou, hračkami a jejich využitím, úklidem. Zaměříme se na samostatné převlékání.

Vzdělávání bude probíhat s diferenciací úkolů pro starší děti.

Paní učitelky: Mgr. Jarmila Chalupová, Kamila Šimánková, DiS.. Bohumila Dubjáková, Tereza Končelová

2. třída

Většina dětí již mateřskou školu navštěvovala. Budeme klást vyšší nároky na sebeosluhu, a stravovací návyky, práci s tužkou a kreslícím materiálem. Denním cvičením povedeme děti k rozvoji pohybových dovedností, budeme v nich pěstovat kladný vztah k pohybu, sportu a tanci.

Paní učitelky: Marie Cendelínová, Iva Moravcová

3. třída

Budeme podporovat rozvoj hrubé i jemné motoriky, obratnosti a sebeobsluhy. Zaměříme se na rozvoj souvislého mluvního projevu. Snažíme se vést děti k přátelskému chování, aby si nebály říct si, pokud něco potřebují.

Paní učitelky: Jolana Keharová, Eva Smítková

4. třída

Vedeme děti k samostatnosti v sebeosluze, aktivitách ale i ve vlastním rozhodování.

Zaměříme se na správné držení tužky, výslovnost, rozvoj kresby a její detaily, matematicko-logických operací.

Paní učitelky: Alena Slavíčková, Šárka Kleinová

5. třída

Pěstujeme v dětech kladný vztah k pohybu a sportu, k dodržování hygienických a společenských pravidel. Upevňujeme návyky slušného chování, chování vůči sobě i druhým.

Paní učitelky. Mgr. Veronika Šťáhlová, Bc. Lucie Zelená

Asistent pedagoga: Bc.at Bc. Iveta Holovská

Novinky