Oprava střechy

Vážení rodiče,

v současné době probíhají na mateřské školy stavební práce (oprava střechy). Věnujte prosím zvýšenou opatrnost při příchodu a odchodu s dětmi.

Děkujeme

Přijímací řízení

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení probíhá v mateřské škole na základě Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Pro koho je povinné:

Od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (pro školní rok 2018/2019 je povinné přihlásit k předškolnímu vzdělávání  všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávěni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účstníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokyny:

  1. Zřizovatel školy (Město Zruč nad Sázavou) stanovil spádové oblasti pro jednotlivé mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte může zvolit mateřskou školu dle vlastního výběru (blíže Vyhláška Města Zruč nad Sázavou).
  2. Ředitelka MŠ vyhlásí po dohodě se Zřizovatelem termín Zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 a kritéria k přijímání dětí do Mateřské školy Na Pohoří Zruč nad Sázavou.
  3. Žadatelé (zákonní zástupci) si mohou osobně vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z našich webových stránek formuláře (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list).
  4. Řádně vyplněné dokumenty, včetně lékařského potvrzení, potvrzení od odborných lékařů a odborných poradenských zařízení předají zákonní zástupci ve dnech 3.5.2018  od 9.00 – 11.30 hodin a od 13.00 - 15.00 hodin a 4.5.2018 od 9.00 - 11.00 hodin ředitelce mateřské školy. Současně předloží průkaz totožnosti, doklad o trvalém pobytu  a Rodný list dítěte. Zákonní zástupci obdrží registrační číslo. Tímto dnem je zahájeno přijímací řízení.
  5. Ředitelka školy posoudí každou podanou žádost podle stanovených kritérií pro školní rok 2018/2019.
  6. Výsledky přijímacího řízení dle registračního čísla budou zveřejněny do 30 dnů po ukončení zápisu tj. dne 1. června 2018 na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zásláno zákonnému zástupci písemně.

 

Zabezpečovací a přístupový systém

 

 

 Přístup do budovy pomocí čipů je pouze v době příchodů a ochodů dětí. 

V ostatní době budou vpuštěny pouze hlášené návštěvy. V případě potřeby (vyzvednutí dítěte z MŠ např.ze zdravotních důvodů) využívejte zvonků u hlavní brány nebo vstupních dveří u školní jídelny (prosklené dveře).

Apelujeme na zákonné zástupce dětí nebo jimi pověřené osoby pro přivádění a vyzvedávání dětí, aby sledovali, zda nevešla do budovy zároveň s nimi cizí osoba. V případě, že se tak stane, aby neprodleně kontaktovali zaměstnance mateřské školy. Při odchodu z budovy rovněž kontrolujte, zda někdo nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy a zda jsou dveře správně zavřené.

Při ztrátě čipu tuto skutečnost neprodleně nahlásíte z důvodu možného zneužití.

Odhlašování dětí

Pro odhlašování stravy využívejte pouze tel. číslo: 730  158 903, odlásit můžete své dítě i pomocí SMS zprávy.

Děkujeme

Odhlašování dětí z docházky

Pro odhlašování docházky v mateřské škole využívejte pouze tel. číslo: 730  158 903, odlásit můžete své dítě i pomocí SMS zprávy.

Děkujeme